Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov HLM. s r.o., ktorá prevádzkuje eshop www.zumpar.sk
Informácie a poučenie o právach v zmysle zákona 18/2018 Z. z.- ZÁKON o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
V rámci tohto dokumentu si Vás dovoľujeme oboznámiť so všetkými dôležitými
informáciami, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov pri prevádzke
internetového obchodu www.zumpar.sk Prevádzkovateľom internetového
obchodu www.zumpar.sk a zároveň správcom a spracovateľom osobných údajov
je spoločnosť HLM s.r.o., Jakuba Haška 3,Nitra, IČO: 35977477, IČ DPH: SK
2022126051 , zapísané v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.
: 17685/N (ďalej len "HLM").
Nižšie nájdete odpovede najmä na nasledujúce otázky.
• Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
• Za akým účelom HLM osobné údaje spracúva?
• Aké osobné údaje HLM spracováva a aké k tomu má oprávnenie?
• Odkiaľ HLM získava osobné údaje?
• Komu ďalej HLM osobné údaje odovzdáva?
• Ako sa dozviete, že HLM spracováva Vaše osobné údaje a aké práva vo veci ochrany
osobných údajov môžete uplatniť?
Spoločnosť HLM pristupuje zodpovedne k spracovaniu osobných údajov a najmä dbá
na ich zabezpečenie, to všetko v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
1. Na koho sa môžete obrátiť v súvislosti so spracovaním osobných údajov? Na prvom
mieste sa môžete vždy obrátiť priamo na spoločnosť HLM, ktorá je správcom osobných
údajov, ktoré spracováva v súvislosti so svojím podnikaním, najmä teda s prevádzkou
internetového obchodu polovacky.com. Doručovacia adresa HLM s.r.o., Jakuba Haška
3, E-mail: nadnitra@nadnitra.sk Všetky kontaktné údaje nájdete na
internetových stránkach www.zumpar.sk
2. Má spoločnosť HLM poverenca pre ochranu osobných údajov? Áno, spoločnosť
HLM menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Poverenca môžete
kontaktovať na e-mailovej adrese nadnitra@nadnitra.sk
3. Za akým účelom HLM osobné údaje spracúva? 3.1 Osobné údaje spracovávame
za tým účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby. Aby sme s Vami mohli
uzatvoriť kúpnu zmluvu, tj. aby ste mohli nakúpiť na našom eshope polovacky.com,
potrebujeme bezpodmienečne poznať Vaše identifikačné a kontaktné údaje. Pre tento
účel nepotrebujeme Váš súhlas so spracovaním týchto osobných údajov; zákonným
dôvodom je v tomto prípade plnenia zmluvy (a prípadne prijatie opatrení pred
uzatvorením zmluvy). Vaše osobné údaje spracovávame aj pre potreby ďalšieho
plnenia vyplývajúceho z nami poskytnutých služieb. Najmä sa jedná o prípady, keď
dochádza k vrátenie alebo reklamáciu tovaru 3.2 Osobné údaje spracovávame aj na
účely marketingu: V niektorých prípadoch zasielanie obchodných informácií
potrebujeme Váš súhlas, napr. keď sa zúčastníte marketingové akcie a pri nej udelíte
súhlas so zasielaním obchodných oznámení. Ďalším typickým príkladom takého
spracovanie osobných údajov je registrácia zákazníka v rámci VIP programu, kedy
členom poskytujeme rôzne výhody a informujeme ich o zaujímavých akciách a
ponukách. Vaše osobné údaje spracovávame tiež za účelom splnenia marketingových
akcií, vyhodnotenie, ukončenie, doručenie prípadnej výhry atď. K takémuto
spracovaniu nie je potreba súhlas, pretože bez spracovania osobných údajov nie je
možné akciu naplniť. Osobné údaje budú spracovávané len po dobu danej
marketingovej akcie. 3.3 Zákazníkom, ktorým sme poskytli naše služby, teda ktorým
sme odovzdali na e-shope polovacky.com tovar, môžeme zaslať na ich e-mail alebo
uvedené telefónne číslo obchodné oznámením (napr. vo forme newsletteru). K tomu
nepotrebujeme Váš súhlas, keď ide o oprávnený Záujem Spoločnosti HLM si nebol
svojim zákazníkom ďalšími službami. Takýmto spôsobom budem Vaše osobné údaje
spracovávanie po dobu troch rokov. Samozrejme však nechceme nikoho obťažovať,
ak si to nebude želať. Zasielanie obchodného oznámením je možné jedným kliknutím
na odkaz nachádzajúci sa na jeho samotnom konci zrušiť.
3.4 Sme oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje za účelom ochrany našich práv a
oprávnených záujmov, typicky v prípade akéhokoľvek sporu. V tomto prípade teda
nepotrebujeme na spracovanie osobných údajov Váš súhlas.
3.5 Spracovanie niektorých osobných údajov nám ukladá priamo zákon, napr. Sme
povinní uchovávať daňové doklady po zákonom stanovenú dobu.
3.6 Spracovávame taktiež tzv. Cookies, čo sú krátke textové súbory generované
webovým serverom a ukladané v počítači prostredníctvom prehliadača. Rozlišujú sa
dva typy. V prvom rade sú to cookies potrebné na zabezpečenie fungovania a analýzu
webu (uskutočnenie prenosu elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej
komunikačnej siete, s použitím týchto cookies nemožno vysloviť nesúhlas). Ďalej ide
o cookies, ktoré hodnotia niektoré osobné aspekty vzťahujúce sa ku konkrétnej fyzickej
osobe. Doba spracovania je v tomto prípade tri roky. Na účely re-marketingu sú
odovzdávané cookies iným spracovateľom, a to s expiračné dobou maximálne 540
dní. Ak dôjde k odobratiu súhlasu s reklamnými cookies, nie je technicky možné už raz
odovzdanú cookies u spracovateľa ihneď odstrániť. Na odstránenie cookies u
spracovateľa dôjde automaticky po uplynutí expiračnej doby. Okamžitým riešením pre
zamedzenie remarketingových aktivít spracovateľom je zmazanie cookies z
prehliadača.
4. Aké osobné údaje HLM spracováva a aké k tomu má oprávnenie? Spracovávame
iba nevyhnutne potrebné základné údaje, a to identifikačné údaje (meno a priezvisko,
IP adresu, adresu bydliska alebo sídla, prípadne tiež doručovaciu adresu, IČO, DIČ) a
kontaktné údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefónne číslo. Ďalej spracovávame údaje o
Vami vykonanom nákupe či o poskytnutých službách, vrátane prípadnej komunikácie,
najmä ak sa týka reklamácia, vrátenie tovaru či uplatňovanie Vašich práv.
5. Aká máme oprávnenie k tomu, aby sme spracovávali Vaše osobné údaje?
Spracovanie osobných údajov vykonávame vždy na základe jedného zo zákonných
dôvodov pre každý účel spracovania.
5.1 Vo valnej väčšine prípadov je spracovanie osobných údajov potrebných na
uzatvorenie a plnenie zmluvy. V tomto prípade nepotrebujeme na spracovanie Váš
súhlas
5.2 V niektorých prípadoch vykonávame spracovanie osobných údajov z titulu nášho
oprávneného záujmu. Jedná sa napríklad o zasielanie obchodných oznámení alebo v
prípadoch, kedy spoločnosť HLM si uplatňuje nárok alebo chránia svoje práva a svoje
oprávnené záujmy.
5.3 Ďalším zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je zákonná povinnosť,
ktorá je nám uložená všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5.4 V niektorých prípadoch je spracovanie osobných údajov založené na Vašom
súhlasu, aby sme svojim registrovaným zákazníkom mohli poskytnúť rôzne výhody,
alebo pre potreby hodnotenia kvality našich služieb.
6. Komu ďalej HLM osobné údaje odovzdáva? Spoločnosť HLM starostlivo zvažuje a
posudzuje, či je odovzdanie osobné údajov inému príjemcovi nutné, a najmä či možný
príjemca je schopný zaistiť adekvátnu ochranu prenesených osobných údajov. K
prenosu osobných údajov dochádza výlučne na základe písomne uzatvorenej zmluvy
o spracovaní osobných údajov. Spoločnosť HLM odovzdáva osobné údaje:
6.1 poskytovateľom platobných služieb a spracovateľom platieb na účel zabezpečenia
prevodu finančných prostriedkov;
6.2 poskytovateľom servisných, poštových a prepravných služieb;
6.3 niektoré osobné údaje môžu byť na požiadanie odovzdávané príslušným orgánom
verejnej moci. Osoby, ktorým sa údaje prenášajú, nie sú oprávnené tieto údaje
spracovávať na iný účel a ani ich odovzdávať akékoľvek ďalšie osobe bez súhlasu
alebo pokynu spoločnosti HLM, ibaže na to majú zákonný dôvod.
7. Odovzdávame Vaše údaje do inej krajiny mimo Európskej únie? Vaše osobné údaje
neposkytujeme do krajiny mimo Európskej únie (respektíve mimo štátov EHP, tj.
Európskeho hospodárskeho priestoru), v ktorej by nebol zabezpečený dostatočný
štandard ochrany osobných údajov. Prenos osobných údajov za hranice Európskej
únie ani nemáme v úmysle.
8. Zaujíma Vás, aké osobné údaje spracovávame o Vašej osobe? V takom prípade sa
na nás môžete kedykoľvek obrátiť so žiadosťou o oznámenie podrobností o
spracovaní osobných údajov a my Vám bezplatne poskytneme podrobné informácie,
prípadne Vám poskytneme kópiu spracúvaných údajov. Jedná sa o Vaše právo na
prístup k osobným údajom. Musíme Vás však upozorniť, že v prípade opakovaných
alebo neopodstatnených žiadostí sme oprávnení požadovať za poskytnutie informácií
úhradu nákladov s tým spojených alebo poskytnutie informácie odoprieť.
9. V akých ďalších záležitostiach sa na nás môžete obrátiť?
9.1 Máte právo na opravu osobných údajov, tj. môžete sa obrátiť na spoločnosť HLM
so žiadosťou o opravu, ak údaje, ktoré o Vás spoločnosť HLM vedie, sú nepresné,
neúplné alebo neaktuálne.
9.2 Máte právo na vymazanie osobných údajov, tj. Môžete sa obrátiť na spoločnosť
HLM so žiadosťou, aby Vaše osobné údaje spracúvané spoločnosťou HLM boli
vymazané. Aby mohli údaje byť vymazané, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov:
(i) údaje nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané, (ii) ak ste odvolal / a
súhlas so spracovaním údajov, (iii) údaje nezákonne spracované (iv) údaje sa musia
vymazať na splnenie právnej povinnosti, alebo (v) údaje boli zhromaždené v súvislosti
s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
9.3 Máte právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov, tj. Môžete sa obrátiť na
spoločnosť HLM, aby obmedzila spracovanie Vašich osobných údajov. Aby mohlo
spracovanie údajov byť obmedzené, musí sa jednať o jeden z týchto prípadov: (i)
popierate presnosť vašich osobných údajov, alebo (ii) spracovanie údajov je
protiprávne, ale odmietate vymazanie takýchto osobných údaj, alebo (iii) budete
požadovať spracovanie osobných údajov pre potreby uplatnenie Vašich nárokov, hoci
už bol splnený účel, pre ktorý spoločnosť HLM údaje spracovávala, alebo (iv) ste
vzniesol / a námietku proti spracovaniu a zatiaľ nebolo overené, či oprávnený záujem
spoločnosti HLM prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.
9.4 Máte právo na prenos osobných údajov, tj. Môžete sa obrátiť na spoločnosť HLM,
aby Vám Vaše osobné údaje boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte, alebo aby tieto údaje boli rovno prenesené k inému
správcovi. K prenosu údaje môže dôjsť jedine v prípade, že spracovanie je založené
na uzatvorenej zmluve alebo na Vašom súhlasu a zároveň sa jedná o automatizované
spracovanie.
9.5 Súhlas, ktorý ste udelil / a so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek
odvolať.
9.6 Ak uplatníte niektoré z práv týkajúcich sa osobných údajov, má spoločnosť HLM
právo žiadať preukázanie Vašej totožnosti. Žiadosť o prístup k osobným údajom tak
musí byť zaslaná z e-mailovej adresy žiadateľa. Ak bude žiadosť podaná inou formou,
či z inej e-mailovej adresy, má spoločnosť HLM právo požadovať dodatočné overenie
formou odpovede na overovací e-mail. V prípade, keď žiadateľ nepreukáže svoju
totožnosť do 14 dní od zaslania verifikačného e-mailu, nebude jeho žiadosť na
uplatnenie práv prijatá. Spoločnosť HLM si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje
právo požiadať o presnejšie overenie totožnosti subjektu údajov, a to napr.
Prostredníctvom úradne overeného podpisu alebo prostredníctvom dátovej schránky
(taká situácia môže nastať v prípade, keď má spoločnosť HLM odôvodnene za to, že
o prístup k osobným údajov žiada nie subjekt údajov a mohlo by sa tak jednať o únik
osobných údajov).
10. Kedy je možné namietať proti spracovaniu osobných údajov? Právo namietať máte
najmä v týchto prípadoch: (a) Môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov,
ktoré spoločnosť HLM vykonáva na základe svojho legitímneho záujmu. V takom
prípade Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracovávané, ibaže Vám spoločnosť HLM
preukáže, že jej oprávnený záujem má prednosť pred Vašimi záujmami. (b) Môžete
namietať proti spracovaniu osobných údajov, a to v prípade, že vaše osobné údaje
spracovávame na účely priameho marketingu. V takom prípade už Vaše osobné údaje
nebudú ďalej spracovávané.
11. Ako dlho budeme spracovávať Vaše osobné údaje? Doba spracovania osobných
údajov je uvedená u konkrétnych účelov spracovania v tomto dokumente. Doba, po
ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje je ďalej daná našimi povinnosťami
vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré nám
ukladá zákon, napr. Povinnosť archivácie zákonom stanovených dokumentov. V
niektorých prípadoch je doba spracovania osobných údajov závislá na trvanie Vášho
súhlasu so spracovaním. V každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie
danej účel alebo na ktorých spracovanie nemáme zákonný podklad, likvidujeme.
12. Ako môžete postupovať v prípade, že sa domnievate, že spoločnosť HLM pri
spracovaní Vašich osobných údajov postupuje nezákonne?
Máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je Úrad pre ochranu
osobných údajov
Ak nebol niektorý z Vašich otázok vyššie zodpovedaný, môžete sa na nás obrátiť na
uvedených kontaktoch na našej webovej stránke www.zumpar.sk